Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Lokalizacja budynku

Budynek w którym ma swoją siedzibę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego położony jest przy ul. Przecławczyka 15 w Strzyżowie.

  1. Dojazd do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W odległości ok. 800 m od wejścia do Urzędu znajduje się dworzec autobusowy obsługujący ruch pojazdów komunikacji państwowej i prywatnej.

  1. Dostępność parkingu

Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny, na terenie którego znajdują się wyznaczone i odpowiednio  oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  1. Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony wschodniej dostępne jest w godzinach pracy Urzędu. Ze względu na brak windy, dojście do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na I piętrze budynku możliwe jest schodami na klatce schodowej.

Utrudnienie: Bariera architektoniczna w postaci trzech biegów o łącznej liczbie 25 stopni schodowych i wysokości pomiędzy poziomem wejścia do budynku, a poziomem na którym znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu, wynoszącej  380 cm.

  1. Obsługa osób słabosłyszących i niesłyszących

Dla osób słabosłyszących i niesłyszących zapewnia się niżej wymienione formy komunikacji:

Utrudnienie: Budynek nie jest wyposażony w urządzenia oraz inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do siedziby Urzędu. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


Wersje tej podstrony:
2021-03-31 08:43:19 edytowany przez: Administrator

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie ·