Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
                                                                                               
o przetwarzaniu danych osobowych
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   z siedzibą            w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie   art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
  3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw   z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
  5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych        ( tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania , tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - iodstrzyzow@pinb.pl


Wersje tej podstrony:
2018-07-30 11:39:05 edytowany przez: Administrator
2018-07-30 11:38:18 edytowany przez: Administrator
2018-07-30 11:37:16 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:47:40 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:47:17 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:46:05 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:45:38 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:45:04 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:44:25 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:44:00 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:43:08 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:36:37 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:33:55 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:32:42 edytowany przez: Administrator
2018-05-25 07:31:37 edytowany przez: Administrator

© 2017 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie ·